Xu Jingyao as Ruth (from left) Wang Qianhua as Lena and Xu Cenzi as Beneatha in A Raisin in the Sun.
Amy Cheng/NPR

Return to article.